Strona zawierająca regulamin obiektu Bukowa Przystań oraz kartę meldunkową (rules and regulations) (Hotelordnung, Meldekarte). Dyrekcja obiektu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości. “Bukowa Przystań” management will highly appreciate your collaboration in abiding by these rules and regulations, whose aim is to ensure peaceful and safe stay for our Guests.

Regulamin i karta meldunkowa

REGULAMIN OBIEKTU BUKOWA PRZYSTAŃ

Dyrekcja obiektu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§ 1

 1. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa, co potwierdzone jest przez Gościa złożeniem podpisu na karcie meldunkowej.
 2. Wynajmując pokój Goście Obiektu zobowiązani są do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydanie klucza do pokoju.
 3. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych  z pobytem  jest recepcja.
 4. Pokój w obiekcie wynajmujemy na doby.
 5. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 w dniu wynajmu i trwa do godziny 11.00 dnia następnego.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00 – zostanie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 9. Gość może dokonać bezpłatnego anulowania rezerwacji na 1 dzień przed dniem przyjazdu. W przypadku rezerwacji obejmujących powyżej 3 dób bezpłatne anulowanie rezerwacji jest możliwe na 7 dni przed dniem przyjazdu.

§ 2

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w rezydencji mogą przebywać w pokoju Gości od godz.9.00 do godziny 21.00.
 3. Przebywanie osób niezameldowanych pokoju Gości po godzinie 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, jak również do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Obiektu.
 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub mieniu innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w funkcjonowaniu Obiektu.

§ 3

 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. Rezydencja może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. Gość ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy i odwiedzających go osób.
 5. Przez cały czas pobytu w Obiekcie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub/i szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 6. Na terenie całego Obiektu, w tym w pokojach Gości, na Sali Jubileuszowej, w toaletach zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529 ) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, w tym cygar. Złamanie zakazu wiąże się z możliwością obciążenia Gościa karą w wysokości 500, 00 PLN.
 7. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez wynajmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500,00 PLN.
 8. Na terenie obejścia Obiektu znajdują się wyznaczone i odpowiednio oznaczone miejsca do palenia.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.
 10. Usługa zakwaterowania zwierząt domowych jest możliwa po uzgodnieni tego z obsługą hotelową oraz za dodatkową opłatą. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji. Na terenie obejścia Obiektu psy muszą być trzymane na smyczy. Goście przebywający na terenie obiektu wraz ze swoimi zwierzętami, są zobligowani do sprzątania po zwierzętach oraz dopowiadają za ich zachowanie, w tym poczynione uszkodzenia lub/i szkody.

§ 4

 1. Śniadania wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-9.00. W soboty, niedziele i święta w godz. 07.30 -10.00. Śniadania wliczone są w cenę noclegu.
 2. Do dyspozycji Gości pozostaje restauracja Obiektu działająca od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00- 22:00 oraz w od piątku do niedzieli w godzinach: 14:00 – 22:00 oraz Bar działający codziennie w godzinach: 6:00 – 22:00.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, upewnić się, że są zamknięte na klucz, a klucz pozostawić w recepcji.
 4. Za zagubienie klucza hotelowego pobierana jest opłata 50,00 PLN.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§ 5

 1. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Obiektu regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Obiektu.
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, dużych kwot pieniędzy lub rzeczy, które zajmują zbyt dużo miejsca, jak również przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.
 3. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

§ 6

 1. Obiekt Bukowa Przystań zobowiązuje się do zapewnienia Gościom:
  • warunków pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji Gości,
  • sprzątania pokoju i wykonywania niezbędnych naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • sprawną pod względem technicznym usługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Obiekt dołoży starań, aby w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności,
  • udostępnienia odpłatnie sejfu w celu przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w Obiekcie z zachowaniem warunków określonych w § 5. Za korzystanie z sejfu pobierana jest opłata w wysokości 100,00 PLN/ dobę.
 2. Na życzenie Gości Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi;
  • udziela informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o oznaczonej godzinie,
  • dokonuje rezerwacji w innych hotelach w Polsce,
  • służy informacją dotyczącą imprez, wydarzeń które mają miejsce w Obiekcie, w Barlinku i okolicy.
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy Gości o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

DO POBRANIA:

Regulamin (pdf)
Karta meldunkowa (aktywny PDF)

BUKOWA PRZYSTAŃ – RULES AND REGULATIONS

“Bukowa Przystań” management will highly appreciate your collaboration in abiding by these rules and regulations, whose aim is to ensure peaceful and safe stay for our Guests.

  § 1
 1. Commencement of stay in the residence is equivalent to acceptance of these Rules and Regulations, which is confirmed by signing the registration card.
 2. Upon check-­in, Guest is obligated to present to the Reception staff a document with a photograph confirming identity. If the Guest refuses to produce a document making it impossible to determine their identity, the Receptionist will have to refuse to issue the key to the room.
 3. Reception staff is responsible for providing all necessary information concerning the Guest’s stay.
 4. Rooms are rented for hotel days (24 hours).
 5. If Guest has not specified the duration of his/her stay, it is assumed that the room was rented for one hotel day.
 6. A hotel day starts at 2:00 p.m. on the day of arrival and ends at 11:00 a.m. of the following day.
 7. If Guest wishes to extend their stay beyond the period indicated on arrival, they should notify the Reception about that fact by 9 a.m. of the day on which the room’s rental period expires. The residence shall grant the Guest’s wish to prolong the stay subject to availability.
 8. Leaving belongings or remaining in the room after 11:00 is treated as automatic prolonging of the stay. If Guest leaves the room after 11:00 the residence will charge a fee for the next night at the price prevailing on the given day.
 9. Guest can cancel reservation free of charge until one day before arrival. Cancellation of reservations for more than three hotel days is possible no later than seven days before arrival.
  § 2
 1. Guest shall not let the rented room to third parties, even if the period for which the Guest has paid the due charge has expired.
 2. Persons who are not checked in the residence may stay in a room from 9 a.m. till 9 p.m.
 3. Stay in the residence of persons who are not checked in after 9 p.m. is equivalent to the Guest’s consent to add such persons to his/her room for a fee. Addition of each person shall take place at the current price of an extra bed for an adult, based on the currently prevailing pricelist.
 4. In the event of breach of these Rules and Regulations the residence may refuse to provide further services to the person who breaches them. Such a person is obliged to immediately comply with the demands of the staff, pay amounts due for the services provided so far, pay for damages, if any, and leave the residence premises.
 5. The residence may refuse to accept Guest who grossly violated these Rules and Regulations during the last stay by damaging the residence’s or guests’ property or by inflicting damage on other Guests, residence employees or other persons staying in the residence or in other way violated the stay of other Guests or the functioning of the residence.
  § 3
 1. The lights-out period lasts from 10 p.m. to 6 a.m. of the next day.
 2. During the nocturnal silence Guests and persons using the Residence services have an obligation to behave properly and not to disturb the peace of other persons.
 3. The Residence can refuse service to the person who does not follow this rule.
 4. Guest bears full material and legal responsibility for any loss, damages or destruction of residence furnishings and appliances resulting from his/her fault or from the fault of his/her visitors.
 5. Children under 13 staying in the residence have to be under constant care and supervision of adults. Damages or losses cause by children are the responsibility of their legal guardians.
 6. Smoking cigarettes and tobacco products is completely prohibited in residence premises (including rooms, Jubilee Hall, toilets, etc.), in accordance with the act of 08.04.2010 amending the act on protection of health against the consequences of the use of tobacco and tobacco products and the act on State Sanitary Inspection (Journal of Laws No. 81 Item 529). Violation of the prohibition is subject to a fine of 500,00 PLN.
 7. Breach of the smoking prohibition in the room is equivalent to the Guest’s consent to cover the costs of deodorization of the room in the amount of 500,00 PLN.
 8. Smoking is permitted only in the designated smoking sections (i.e. outside the Residence).
 9. Due to fire safety matters devices such as space heaters, irons and other electrical equipment apart from the standard facilities available in each room under no circumstances should be used. The above provision does not apply to charges and power supplies of radio and TV and computer equipment.
 10. Pet accommodation service is possible after agreement with the hotel service and for an additional fee. Due to hygienic reasons, it is strictly forbidden to lead pets into the restaurant. Dogs must be on leash while walking through residence property. Guests staying on the property with their pets are obliged to clean the animals and add their behavior, including damage and/or damage.
  § 4
 1. Breakfast is available from 00 a.m. – 9.00 a.m. from Monday to Friday and 7.30 a.m. – 10 a.m, Saturday – Sunday and holidays. Breakfast is included in price.
 2. Restaurant is open from Monday to Thursday from 3:00 p.m. to 10:00 p.m. and from Friday to Sunday from 2:00 p.m. to 10:00 p.m.. Hotel’s bar is open every day from 6:00 a.m. to 10:00 p.m.
 3. Each time Guest leaves his/her room he/she should make sure the windows and door are safely locked, electrical appliances are switched off, water tap is turned off and leave a key on the reception desk.
 4. Loss of a room key is subject to an extra charge of 50,00 PLN.
 5. Personal belongings left by guests in the room upon leaving shall be sent to the address indicated by the Guest at their expense. If such an instruction is not received, the residence shall store the items for the period of 3 months, and then give the items away to charity of its choice or dispose of them.
  § 5
 1. The residence’s liability for any loss or damage of items brought in by Guests to the residence is regulated by provisions of articles 846-849 of the Civil Code. The residence’s liability shall be limited if such items are not deposited at the reception.
 2. The residence has the right to refuse to store money, securities and valuable belongings, especially valuables and items of scientific or artistic value if they pose a threat to safety or if they take up too much space.
 3. It is not allowed to take explosive, weapons, inflammable materials or other dangerous chemicals in the residence.
  § 6
 1. BUKOWA PRZYSTAŃ shall provide:
  • the conditions of complete and unhindered relaxation for Guest,
  • the safe stay, including the safety of protecting the confidentiality of the information about Guest,
  • cleaning of the room and necessary repairs of the equipment during the Guest’s absence and if the repairs are to be carried out in the Guest’s presence, they may only be executed with the Guest’s explicit wish,
  • technically efficient service, and in the case of the damages which are impossible to be removed, the residence shall take every effort to provide the Guest with another room, depending on the residence’s possibilities, or to alleviate the inconveniences for the Guest in some other manner,
  • the residence provides (at a fee) safe deposit boxes for Guest’s valuables, according to the conditions described in 5. Fee is 100,00 PLN/day.
 2. At the Guest’s request, the residence renders the following free-of-charge services:
  • providing information regarding the stay and travelling,
  • wake-up call,
  • making reservation in other hotels in Poland,
  • information about events, that currently take place in Residence and in Barlinek and surroundings.
 3. Guests are requested to submit any complaints regarding the quality of services at the reception desk as soon as possible, thus allowing for the residence’s immediate reaction.

DOWNLOAD:

Rules and regulations (PDF)
Registration card (active PDF)

BUKOWA PRZYSTAŃ – Hotelordnung

Die Verwaltung dieses Objektes wird Sie wegen Mitarbeit bei Beachtung der Hotelordnung, der dazu angefertigt worden ist, um unseren Hotelgästen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt zu gewährleisten, schätzen.

  § 1
 1. Beginn der Aufenthalt im Objekt ist gleichbedeutend mit der Annahme der Hotelordnung, was mit dem Unterschreiben der Meldekarte bestätigt ist.
 2. Bei Anmeldung in unserem Objekt sind die Gäste verpflichtet dem Rezeptionist ein Ausweis mit Foto, der die Identität bestätigt, zeigen. Im Falle, dass der Gast kein Ausweis zeigen möchte, darf der Rezeptionist keine Ausgabe der Zimmerschlüssel vorzunehmen.
 3. Rezeption ist Betreuer und Berater unserer Gäste und gibt alle Auskünfte bzgl. Aufenthalt.
 4. Wohnräume in Hotel werden von Mieter, weiter Gäste genannt, für Tag und Nacht vermietet.
 5. Hat der Gast keine Reservierungszeitraum bestimmt, nimmt man an, dass es sich um einen Tag handelt.
 6. Die Zimmer stehen Ihnen am Anreisetag vom 14:00 Uhr zur Verfügung und sind bis 11:00 Uhr am Abreisetag zu verlassen.
 7. Auf Wunsch wird der Aufenthalt verlängert, eine hinausgehende Nutzung bedarf die vorherige Absprache mit dem Rezeptionisten bis 9 Uhr am Tag an dem die Aufenthalt abläuft melden. Der Termin wird von dem Objekt je nach Möglichkeiten in Rücksicht genommen.
 8. Sollen Sie oder Ihre Sachen länger ald bis 11:00 Uhr im Zimmer bleiben, dann wird Ihr Aufenthat um 1 Tag verlängert. Sollen Sie das Zimmer nach 11:00 Uhr verlassen wird Ihnen eine Gebühr in der Höhe von vollem Preis für 1 weiterer Tag in Rechnung gestellt.
 9. Der Gast kann eine Reservierung bis 1 Tag vor Ankunft kostenlos stornieren. Im Falle einer Reservierung, die über 3 Tage und Nächte hinausgeht, kann sie der Gast bis 7 Tage vor Ankunft kostenlos stornieren.
  § 2
 1. Der Gast darf das Zimmer den Dritten nicht übergeben, auch wenn der Dauer der schon gezahlten Miete abgelaufen ist.
 2. Die in der Residenz nicht angemeldete Personen dürfen in den Räumen unserer Gäste von
  9:00 bis 21:00 Uhr bleiben.
 3. Sollen die nicht angemeldete Personen in den Räumen unserer Gäste nach 21:00 bleiben, ist es gleichbedeutend mit der Zustimmung, dass sie kostenpflichtig in diesen Räumen angemeldet werden. Diese Unterkunft wird aufgrund der aktuellen Preisliste für zusätzliches Bett für einen Erwachsenen berechnet.
 4. Im Falle einer unerhörten Verletzung dieser Hotelordnung, darf dieses Objekt weitere Leistungserbringung solch einer Person absagen. Diese Person soll sofort allen Forderungen der Objektpersonal befolgen, alle Verbindlichkeiten für die erbrachten Leistungen und Vermögensschäden begleichen, sowie das Objekt verlassen.
 5. Das Objekt hat das Recht dem Kunden die Aufenthalt abzusagen, falls er während seines letzten Aufenthalts die Hotelordnung unerhört verletzt hat, indem er Vermögensschaden oder den anderen Gästen, dem Hotelpersonal ein Unrecht zugefügt hat, oder auf andere Art und Weise die Ruhe in der Residenz gestört hat.
  § 3
 1. Im Objekt gilt die Nachtruhe von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr des Folgetages.
 2. Während der Nachtruhe sind die Gäste und andere Personen, die im Objekt verbleiben, sich so zu behalten verpflichtet, dass sie in keinem Fall Ruhe anderer Gäste stören.
 3. Residenz darf eine weitere Leistungserbringung einer Person, die die o. g. Abstimmungen verletzt, absagen.
 4. Der Gast trägt volle materielle Haftung für alle Beschädigungen und Zerstörungen von Einrichtungs- und technichen Gegenständen des Objekten die aus seiner oder seiner Besuchern Schuld entstehen.
 5. Alle Kindern unter 13 Jahre sollen während ganzem Aufenthalt im Objekt unter Aufsicht und Obhut Erwachsenen sein. Für das Verhalten der Kindern, sowie die entstandenen Beschädigungen und Zerstörungen antworten ihre Betreuern.
 6. Auf dem ganzen Objektgelände, auch in den Zimmern unserer Gäste, auf dem Jubiläumssaal, in den Toiletten sowie auf den Balkons, gemäβ Gesetz vom 8 April 2010 über Veränderung des Gesetzes über Schutz der Gesundheit vor Nachwirkungen der Tabak- und Tabak ähnlicher Waren Nutzung sowie Gesetz über Staatlicher Hygieneinspektion (Gesetzblatt Nr. 81, Pos. 529), besteht ein Rauchverbot (Tabak, Tabakwaren sowie Zigarre). Verstoβ gegen diesen Verbot zieht eine finanzielle Straffe in Höhe von 500,00 PLN.
 7. Verstoβ der Gästen gegen Rauchverbot im Zimmer ist gleichbedeutend mit der Zustimmung auf Begleichung aller Kosten der Beseitigung der Raucharoma im Zimmer in Höhe von 500,00 PLN.
 8. Auf dem Objektgelände befinden sich die angewiesene und bezeichnete Raucherzonen.
 9. Aus Gründen des Brandschutzes ist es verboten elektronische Tauchsidler, Bügeleisen und andere elektrischen Geräte, die nicht zur Zimmeraussttatung zählen, zu benutzen. Dieser Verbot betrifft die Telefonladegeräte sowie Radio und TV- und Computernetzgeräte nicht.
 10. Das Objekt ermöglicht Unterkunftsleistungen für Haustiere jedoch nach Vorabsprache mit dem Objektpersonal und für zusätzliche Gebühr. Es gilt bedingungsloser Verbot mit den Tieren ins Restaurant zu kommen. Auf dem Objektgelände sind die Tiere an der Leine zu gehen. Gäste, die sich in unserem Objekt zusammen mit ihren Tieren befinden, sind zur Reinigung von Tieren verpflichtet und verantworten für ihre Behandlung sowie für alle entstandenen Beschädigungen oder/ und Schäden.
  § 4
 1. Das Frühstück wird von 07:00 bis 9:00 Uhr serviert von Montag bis Freitag und von 07:30 bis 10:00 von Samstag bis Sonntag und Feiertage. Das Frühstück ist in Preis einbezogen.
 2. Das Restaurant steht Ihnen von Montag bis Donnerstag von 15:00 bis 22 Uhr und von Freitag bis Sonntag sowie am Feiertage von 14:00 bis 22:00 Uhr, Bar dient Ihnen jeden Tag von 6:00 bis 22:00 Uhr.zur Verfügung.
 3. Bei jedem Verlassen der Zimmern sollen unsere Gäste Fenster schliessen, Fernseher ausschalten, Licht ausmachen, Hahn zudrehen, sich versichern, dass die Türen mit dem Schlüssel geschlossen sind und der Schlüssel an der Rezeption hinterlassen.
 4. Für den Verlust des Zimmerschlüssels wird 50,00 PLN in Rechnung gestellt.
 5. Persönliche Sachen, die der Gast im Zimmer hinterlässt, werden an die benannte Anschrift per Post auf seine Kosten zurückgeschickt. Sollen Sie es nicht verlangen, dann werden diese Sachen 3 Monaten im Objekt aufbewahrt und danach für woltätige Zwecke oder zum öffentlichen Gebrauch abgegeben.
  § 5
 1. Verantwortlichkeit des Objektes für einen Verlust oder eine Beschädigung von Sachen, die unser Gast in das Objekt hineingebracht hat, regeln Vorschriften des BGB Art. 846-849. Verantwortlichkeit des Objektes für einen Verlust oder eine Beschädigung von Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten oder anderer Sachen, die eine wissenschaftliche oder künstlerische Wert haben, wenn diese Sachen in Verwahrung des Objekten nicht abgegeben worden sind, ist begrenzt.
 2. Das Objekt hat Recht eine Verwahrung von Sachen mit grosser Wert, grosser Geldbetrag und Sachen, die viel Platz einnehmen, sowie Sachen, die der Sicherheit bedrohen, verweigern,
 3. Es ist verboten in Zimmer gefährliche Ladungen, Waffen und Munition aufzubewahren.
  § 6
 1. Das Objekt Bukowa Przystań verpflichtet sich seinen Gästen das Folgende zu sichern:
  • Sämtliche Bedingungen für einen unbefangenen und unbeschwerten Aufenthalt des Gastes,
  • Einen sicheren Aufenthalt, wie auch das Bewahren von vertraulichen Informationen über den Gast,
  • Die Zimmerreinigung, wie auch das Beheben von Defekten, wird während der Abwesenheit des Gastes durchgeführt und nur seinem Wunsch befolgend während seiner Anwesenheit,
  • Eine technisch reibungslose Defektbehebung, im Falle von Defekten, die nicht sofort behoben
  • werden können, wird das Objekt sich alle denkbaren Mühen machen, um je nach Möglichkeiten ein anderes Zimmer anzubieten oder auf eine andere Art und Weise die Unannehmlichkeiten zu mildern,
  • Entgeltlich eine Safe zum Zweck der Geld- und Wertpapiereaufbewahrung während der Aufenthalt unserer Gäste unter Beachtung §5 der Hotelordnung zur Verfügung zu stellen. Für die Nutzung des Safes wird eine Gebühr in Höhe von 100,00 PLN / Tag und Nacht erhoben.
 2. Auf Wunsch unserer Gästen erbringt das Objekt folgende Leistungen kostenlos:
  • Erteilung der mit dem Aufenthalt und mit der Reise verbundenen Informationen,
  • Wecken zu geplanter Uhrzeit,
  • Zimmerbuchungen in den anderen Hotels in Polen,
  • gibt Information über Ereignisse und Partys in Objekt, in Barlinek und Umgebung.
 3. Sollen Sie Vorbehalte gegen Qualität der Leistungen haben, teilen Sie es uns an der Rezeption bitte so schnell wie möglich mit, damit wir sofort reagieren könnten.

DOWNLOAD:

Hotelordnung (PDF)
Meldekarte (aktiv PDF)

Regulamin i karta meldunkowa

Wybierz jedną z poniższych wersji językowych.

REGULAMIN OBIEKTU BUKOWA PRZYSTAŃ

Dyrekcja obiektu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§ 1

 1. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa, co potwierdzone jest przez Gościa złożeniem podpisu na karcie meldunkowej.
 2. Wynajmując pokój Goście Obiektu zobowiązani są do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydanie klucza do pokoju.
 3. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych  z pobytem  jest recepcja.
 4. Pokój w obiekcie wynajmujemy na doby.
 5. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00 w dniu wynajmu i trwa do godziny 11.00 dnia następnego.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00 – zostanie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 9. Gość może dokonać bezpłatnego anulowania rezerwacji na 1 dzień przed dniem przyjazdu. W przypadku rezerwacji obejmujących powyżej 3 dób bezpłatne anulowanie rezerwacji jest możliwe na 7 dni przed dniem przyjazdu.

§ 2

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w rezydencji mogą przebywać w pokoju Gości od godz.9.00 do godziny 21.00.
 3. Przebywanie osób niezameldowanych pokoju Gości po godzinie 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, jak również do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Obiektu.
 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub mieniu innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w funkcjonowaniu Obiektu.

§ 3

 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. Rezydencja może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 4. Gość ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy i odwiedzających go osób.
 5. Przez cały czas pobytu w Obiekcie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub/i szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 6. Na terenie całego Obiektu, w tym w pokojach Gości, na Sali Jubileuszowej, w toaletach zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529 ) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, w tym cygar. Złamanie zakazu wiąże się z możliwością obciążenia Gościa karą w wysokości 500, 00 PLN.
 7. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez wynajmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500,00 PLN.
 8. Na terenie obejścia Obiektu znajdują się wyznaczone i odpowiednio oznaczone miejsca do palenia.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.
 10. Usługa zakwaterowania zwierząt domowych jest możliwa po uzgodnieni tego z obsługą hotelową oraz za dodatkową opłatą. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji. Na terenie obejścia Obiektu psy muszą być trzymane na smyczy. Goście przebywający na terenie obiektu wraz ze swoimi zwierzętami, są zobligowani do sprzątania po zwierzętach oraz dopowiadają za ich zachowanie, w tym poczynione uszkodzenia lub/i szkody.

§ 4

 1. Śniadania wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-9.00. W soboty, niedziele i święta w godz. 07.30 -10.00. Śniadania wliczone są w cenę noclegu.
 2. Do dyspozycji Gości pozostaje restauracja Obiektu działająca od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00- 22:00 oraz w od piątku do niedzieli w godzinach: 14:00 – 22:00 oraz Bar działający codziennie w godzinach: 6:00 – 22:00.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, upewnić się, że są zamknięte na klucz, a klucz pozostawić w recepcji.
 4. Za zagubienie klucza hotelowego pobierana jest opłata 50,00 PLN.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§ 5

 1. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Obiektu regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Obiektu.
 2. Obiekt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, dużych kwot pieniędzy lub rzeczy, które zajmują zbyt dużo miejsca, jak również przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.
 3. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

§ 6

 1. Obiekt Bukowa Przystań zobowiązuje się do zapewnienia Gościom:
  • warunków pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji Gości,
  • sprzątania pokoju i wykonywania niezbędnych naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • sprawną pod względem technicznym usługę, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Obiekt dołoży starań, aby w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności,
  • udostępnienia odpłatnie sejfu w celu przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w Obiekcie z zachowaniem warunków określonych w § 5. Za korzystanie z sejfu pobierana jest opłata w wysokości 100,00 PLN/ dobę.
 2. Na życzenie Gości Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi;
  • udziela informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o oznaczonej godzinie,
  • dokonuje rezerwacji w innych hotelach w Polsce,
  • służy informacją dotyczącą imprez, wydarzeń które mają miejsce w Obiekcie, w Barlinku i okolicy.
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy Gości o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

DO POBRANIA:

Regulamin (pdf)
Karta meldunkowa (aktywny PDF)

BUKOWA PRZYSTAŃ – RULES AND REGULATIONS

“Bukowa Przystań” management will highly appreciate your collaboration in abiding by these rules and regulations, whose aim is to ensure peaceful and safe stay for our Guests.

  § 1
 1. Commencement of stay in the residence is equivalent to acceptance of these Rules and Regulations, which is confirmed by signing the registration card.
 2. Upon check-­in, Guest is obligated to present to the Reception staff a document with a photograph confirming identity. If the Guest refuses to produce a document making it impossible to determine their identity, the Receptionist will have to refuse to issue the key to the room.
 3. Reception staff is responsible for providing all necessary information concerning the Guest’s stay.
 4. Rooms are rented for hotel days (24 hours).
 5. If Guest has not specified the duration of his/her stay, it is assumed that the room was rented for one hotel day.
 6. A hotel day starts at 2:00 p.m. on the day of arrival and ends at 11:00 a.m. of the following day.
 7. If Guest wishes to extend their stay beyond the period indicated on arrival, they should notify the Reception about that fact by 9 a.m. of the day on which the room’s rental period expires. The residence shall grant the Guest’s wish to prolong the stay subject to availability.
 8. Leaving belongings or remaining in the room after 11:00 is treated as automatic prolonging of the stay. If Guest leaves the room after 11:00 the residence will charge a fee for the next night at the price prevailing on the given day.
 9. Guest can cancel reservation free of charge until one day before arrival. Cancellation of reservations for more than three hotel days is possible no later than seven days before arrival.
  § 2
 1. Guest shall not let the rented room to third parties, even if the period for which the Guest has paid the due charge has expired.
 2. Persons who are not checked in the residence may stay in a room from 9 a.m. till 9 p.m.
 3. Stay in the residence of persons who are not checked in after 9 p.m. is equivalent to the Guest’s consent to add such persons to his/her room for a fee. Addition of each person shall take place at the current price of an extra bed for an adult, based on the currently prevailing pricelist.
 4. In the event of breach of these Rules and Regulations the residence may refuse to provide further services to the person who breaches them. Such a person is obliged to immediately comply with the demands of the staff, pay amounts due for the services provided so far, pay for damages, if any, and leave the residence premises.
 5. The residence may refuse to accept Guest who grossly violated these Rules and Regulations during the last stay by damaging the residence’s or guests’ property or by inflicting damage on other Guests, residence employees or other persons staying in the residence or in other way violated the stay of other Guests or the functioning of the residence.
  § 3
 1. The lights-out period lasts from 10 p.m. to 6 a.m. of the next day.
 2. During the nocturnal silence Guests and persons using the Residence services have an obligation to behave properly and not to disturb the peace of other persons.
 3. The Residence can refuse service to the person who does not follow this rule.
 4. Guest bears full material and legal responsibility for any loss, damages or destruction of residence furnishings and appliances resulting from his/her fault or from the fault of his/her visitors.
 5. Children under 13 staying in the residence have to be under constant care and supervision of adults. Damages or losses cause by children are the responsibility of their legal guardians.
 6. Smoking cigarettes and tobacco products is completely prohibited in residence premises (including rooms, Jubilee Hall, toilets, etc.), in accordance with the act of 08.04.2010 amending the act on protection of health against the consequences of the use of tobacco and tobacco products and the act on State Sanitary Inspection (Journal of Laws No. 81 Item 529). Violation of the prohibition is subject to a fine of 500,00 PLN.
 7. Breach of the smoking prohibition in the room is equivalent to the Guest’s consent to cover the costs of deodorization of the room in the amount of 500,00 PLN.
 8. Smoking is permitted only in the designated smoking sections (i.e. outside the Residence).
 9. Due to fire safety matters devices such as space heaters, irons and other electrical equipment apart from the standard facilities available in each room under no circumstances should be used. The above provision does not apply to charges and power supplies of radio and TV and computer equipment.
 10. Pet accommodation service is possible after agreement with the hotel service and for an additional fee. Due to hygienic reasons, it is strictly forbidden to lead pets into the restaurant. Dogs must be on leash while walking through residence property. Guests staying on the property with their pets are obliged to clean the animals and add their behavior, including damage and/or damage.
  § 4
 1. Breakfast is available from 00 a.m. – 9.00 a.m. from Monday to Friday and 7.30 a.m. – 10 a.m, Saturday – Sunday and holidays. Breakfast is included in price.
 2. Restaurant is open from Monday to Thursday from 3:00 p.m. to 10:00 p.m. and from Friday to Sunday from 2:00 p.m. to 10:00 p.m.. Hotel’s bar is open every day from 6:00 a.m. to 10:00 p.m.
 3. Each time Guest leaves his/her room he/she should make sure the windows and door are safely locked, electrical appliances are switched off, water tap is turned off and leave a key on the reception desk.
 4. Loss of a room key is subject to an extra charge of 50,00 PLN.
 5. Personal belongings left by guests in the room upon leaving shall be sent to the address indicated by the Guest at their expense. If such an instruction is not received, the residence shall store the items for the period of 3 months, and then give the items away to charity of its choice or dispose of them.
  § 5
 1. The residence’s liability for any loss or damage of items brought in by Guests to the residence is regulated by provisions of articles 846-849 of the Civil Code. The residence’s liability shall be limited if such items are not deposited at the reception.
 2. The residence has the right to refuse to store money, securities and valuable belongings, especially valuables and items of scientific or artistic value if they pose a threat to safety or if they take up too much space.
 3. It is not allowed to take explosive, weapons, inflammable materials or other dangerous chemicals in the residence.
  § 6
 1. BUKOWA PRZYSTAŃ shall provide:
  • the conditions of complete and unhindered relaxation for Guest,
  • the safe stay, including the safety of protecting the confidentiality of the information about Guest,
  • cleaning of the room and necessary repairs of the equipment during the Guest’s absence and if the repairs are to be carried out in the Guest’s presence, they may only be executed with the Guest’s explicit wish,
  • technically efficient service, and in the case of the damages which are impossible to be removed, the residence shall take every effort to provide the Guest with another room, depending on the residence’s possibilities, or to alleviate the inconveniences for the Guest in some other manner,
  • the residence provides (at a fee) safe deposit boxes for Guest’s valuables, according to the conditions described in 5. Fee is 100,00 PLN/day.
 2. At the Guest’s request, the residence renders the following free-of-charge services:
  • providing information regarding the stay and travelling,
  • wake-up call,
  • making reservation in other hotels in Poland,
  • information about events, that currently take place in Residence and in Barlinek and surroundings.
 3. Guests are requested to submit any complaints regarding the quality of services at the reception desk as soon as possible, thus allowing for the residence’s immediate reaction.

DOWNLOAD:

Rules and regulations (PDF)
Registration card (active PDF)

BUKOWA PRZYSTAŃ – Hotelordnung

Die Verwaltung dieses Objektes wird Sie wegen Mitarbeit bei Beachtung der Hotelordnung, der dazu angefertigt worden ist, um unseren Hotelgästen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt zu gewährleisten, schätzen.

  § 1
 1. Beginn der Aufenthalt im Objekt ist gleichbedeutend mit der Annahme der Hotelordnung, was mit dem Unterschreiben der Meldekarte bestätigt ist.
 2. Bei Anmeldung in unserem Objekt sind die Gäste verpflichtet dem Rezeptionist ein Ausweis mit Foto, der die Identität bestätigt, zeigen. Im Falle, dass der Gast kein Ausweis zeigen möchte, darf der Rezeptionist keine Ausgabe der Zimmerschlüssel vorzunehmen.
 3. Rezeption ist Betreuer und Berater unserer Gäste und gibt alle Auskünfte bzgl. Aufenthalt.
 4. Wohnräume in Hotel werden von Mieter, weiter Gäste genannt, für Tag und Nacht vermietet.
 5. Hat der Gast keine Reservierungszeitraum bestimmt, nimmt man an, dass es sich um einen Tag handelt.
 6. Die Zimmer stehen Ihnen am Anreisetag vom 14:00 Uhr zur Verfügung und sind bis 11:00 Uhr am Abreisetag zu verlassen.
 7. Auf Wunsch wird der Aufenthalt verlängert, eine hinausgehende Nutzung bedarf die vorherige Absprache mit dem Rezeptionisten bis 9 Uhr am Tag an dem die Aufenthalt abläuft melden. Der Termin wird von dem Objekt je nach Möglichkeiten in Rücksicht genommen.
 8. Sollen Sie oder Ihre Sachen länger ald bis 11:00 Uhr im Zimmer bleiben, dann wird Ihr Aufenthat um 1 Tag verlängert. Sollen Sie das Zimmer nach 11:00 Uhr verlassen wird Ihnen eine Gebühr in der Höhe von vollem Preis für 1 weiterer Tag in Rechnung gestellt.
 9. Der Gast kann eine Reservierung bis 1 Tag vor Ankunft kostenlos stornieren. Im Falle einer Reservierung, die über 3 Tage und Nächte hinausgeht, kann sie der Gast bis 7 Tage vor Ankunft kostenlos stornieren.
  § 2
 1. Der Gast darf das Zimmer den Dritten nicht übergeben, auch wenn der Dauer der schon gezahlten Miete abgelaufen ist.
 2. Die in der Residenz nicht angemeldete Personen dürfen in den Räumen unserer Gäste von
  9:00 bis 21:00 Uhr bleiben.
 3. Sollen die nicht angemeldete Personen in den Räumen unserer Gäste nach 21:00 bleiben, ist es gleichbedeutend mit der Zustimmung, dass sie kostenpflichtig in diesen Räumen angemeldet werden. Diese Unterkunft wird aufgrund der aktuellen Preisliste für zusätzliches Bett für einen Erwachsenen berechnet.
 4. Im Falle einer unerhörten Verletzung dieser Hotelordnung, darf dieses Objekt weitere Leistungserbringung solch einer Person absagen. Diese Person soll sofort allen Forderungen der Objektpersonal befolgen, alle Verbindlichkeiten für die erbrachten Leistungen und Vermögensschäden begleichen, sowie das Objekt verlassen.
 5. Das Objekt hat das Recht dem Kunden die Aufenthalt abzusagen, falls er während seines letzten Aufenthalts die Hotelordnung unerhört verletzt hat, indem er Vermögensschaden oder den anderen Gästen, dem Hotelpersonal ein Unrecht zugefügt hat, oder auf andere Art und Weise die Ruhe in der Residenz gestört hat.
  § 3
 1. Im Objekt gilt die Nachtruhe von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr des Folgetages.
 2. Während der Nachtruhe sind die Gäste und andere Personen, die im Objekt verbleiben, sich so zu behalten verpflichtet, dass sie in keinem Fall Ruhe anderer Gäste stören.
 3. Residenz darf eine weitere Leistungserbringung einer Person, die die o. g. Abstimmungen verletzt, absagen.
 4. Der Gast trägt volle materielle Haftung für alle Beschädigungen und Zerstörungen von Einrichtungs- und technichen Gegenständen des Objekten die aus seiner oder seiner Besuchern Schuld entstehen.
 5. Alle Kindern unter 13 Jahre sollen während ganzem Aufenthalt im Objekt unter Aufsicht und Obhut Erwachsenen sein. Für das Verhalten der Kindern, sowie die entstandenen Beschädigungen und Zerstörungen antworten ihre Betreuern.
 6. Auf dem ganzen Objektgelände, auch in den Zimmern unserer Gäste, auf dem Jubiläumssaal, in den Toiletten sowie auf den Balkons, gemäβ Gesetz vom 8 April 2010 über Veränderung des Gesetzes über Schutz der Gesundheit vor Nachwirkungen der Tabak- und Tabak ähnlicher Waren Nutzung sowie Gesetz über Staatlicher Hygieneinspektion (Gesetzblatt Nr. 81, Pos. 529), besteht ein Rauchverbot (Tabak, Tabakwaren sowie Zigarre). Verstoβ gegen diesen Verbot zieht eine finanzielle Straffe in Höhe von 500,00 PLN.
 7. Verstoβ der Gästen gegen Rauchverbot im Zimmer ist gleichbedeutend mit der Zustimmung auf Begleichung aller Kosten der Beseitigung der Raucharoma im Zimmer in Höhe von 500,00 PLN.
 8. Auf dem Objektgelände befinden sich die angewiesene und bezeichnete Raucherzonen.
 9. Aus Gründen des Brandschutzes ist es verboten elektronische Tauchsidler, Bügeleisen und andere elektrischen Geräte, die nicht zur Zimmeraussttatung zählen, zu benutzen. Dieser Verbot betrifft die Telefonladegeräte sowie Radio und TV- und Computernetzgeräte nicht.
 10. Das Objekt ermöglicht Unterkunftsleistungen für Haustiere jedoch nach Vorabsprache mit dem Objektpersonal und für zusätzliche Gebühr. Es gilt bedingungsloser Verbot mit den Tieren ins Restaurant zu kommen. Auf dem Objektgelände sind die Tiere an der Leine zu gehen. Gäste, die sich in unserem Objekt zusammen mit ihren Tieren befinden, sind zur Reinigung von Tieren verpflichtet und verantworten für ihre Behandlung sowie für alle entstandenen Beschädigungen oder/ und Schäden.
  § 4
 1. Das Frühstück wird von 07:00 bis 9:00 Uhr serviert von Montag bis Freitag und von 07:30 bis 10:00 von Samstag bis Sonntag und Feiertage. Das Frühstück ist in Preis einbezogen.
 2. Das Restaurant steht Ihnen von Montag bis Donnerstag von 15:00 bis 22 Uhr und von Freitag bis Sonntag sowie am Feiertage von 14:00 bis 22:00 Uhr, Bar dient Ihnen jeden Tag von 6:00 bis 22:00 Uhr.zur Verfügung.
 3. Bei jedem Verlassen der Zimmern sollen unsere Gäste Fenster schliessen, Fernseher ausschalten, Licht ausmachen, Hahn zudrehen, sich versichern, dass die Türen mit dem Schlüssel geschlossen sind und der Schlüssel an der Rezeption hinterlassen.
 4. Für den Verlust des Zimmerschlüssels wird 50,00 PLN in Rechnung gestellt.
 5. Persönliche Sachen, die der Gast im Zimmer hinterlässt, werden an die benannte Anschrift per Post auf seine Kosten zurückgeschickt. Sollen Sie es nicht verlangen, dann werden diese Sachen 3 Monaten im Objekt aufbewahrt und danach für woltätige Zwecke oder zum öffentlichen Gebrauch abgegeben.
  § 5
 1. Verantwortlichkeit des Objektes für einen Verlust oder eine Beschädigung von Sachen, die unser Gast in das Objekt hineingebracht hat, regeln Vorschriften des BGB Art. 846-849. Verantwortlichkeit des Objektes für einen Verlust oder eine Beschädigung von Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten oder anderer Sachen, die eine wissenschaftliche oder künstlerische Wert haben, wenn diese Sachen in Verwahrung des Objekten nicht abgegeben worden sind, ist begrenzt.
 2. Das Objekt hat Recht eine Verwahrung von Sachen mit grosser Wert, grosser Geldbetrag und Sachen, die viel Platz einnehmen, sowie Sachen, die der Sicherheit bedrohen, verweigern,
 3. Es ist verboten in Zimmer gefährliche Ladungen, Waffen und Munition aufzubewahren.
  § 6
 1. Das Objekt Bukowa Przystań verpflichtet sich seinen Gästen das Folgende zu sichern:
  • Sämtliche Bedingungen für einen unbefangenen und unbeschwerten Aufenthalt des Gastes,
  • Einen sicheren Aufenthalt, wie auch das Bewahren von vertraulichen Informationen über den Gast,
  • Die Zimmerreinigung, wie auch das Beheben von Defekten, wird während der Abwesenheit des Gastes durchgeführt und nur seinem Wunsch befolgend während seiner Anwesenheit,
  • Eine technisch reibungslose Defektbehebung, im Falle von Defekten, die nicht sofort behoben
  • werden können, wird das Objekt sich alle denkbaren Mühen machen, um je nach Möglichkeiten ein anderes Zimmer anzubieten oder auf eine andere Art und Weise die Unannehmlichkeiten zu mildern,
  • Entgeltlich eine Safe zum Zweck der Geld- und Wertpapiereaufbewahrung während der Aufenthalt unserer Gäste unter Beachtung §5 der Hotelordnung zur Verfügung zu stellen. Für die Nutzung des Safes wird eine Gebühr in Höhe von 100,00 PLN / Tag und Nacht erhoben.
 2. Auf Wunsch unserer Gästen erbringt das Objekt folgende Leistungen kostenlos:
  • Erteilung der mit dem Aufenthalt und mit der Reise verbundenen Informationen,
  • Wecken zu geplanter Uhrzeit,
  • Zimmerbuchungen in den anderen Hotels in Polen,
  • gibt Information über Ereignisse und Partys in Objekt, in Barlinek und Umgebung.
 3. Sollen Sie Vorbehalte gegen Qualität der Leistungen haben, teilen Sie es uns an der Rezeption bitte so schnell wie möglich mit, damit wir sofort reagieren könnten.

DOWNLOAD:

Hotelordnung (PDF)
Meldekarte (aktiv PDF)